Πολιτική απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Πληροφοριών (εφεξής η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) ισχύει για όλες τις πληροφορίες που ο ιστότοπος www.ilidailinet.ru (εφεξής «Site») μπορεί να λάβει σχετικά με τον Χρήστη κατά τη χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες του Διαδικτυακού τόπου Υπηρεσίες) και κατά την εκτέλεση από τον Δικτυακό Τόπο οποιωνδήποτε συμφωνιών και συμφωνιών με τον Χρήστη.

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Χρήστη με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών του πληροφοριών που καθορίζονται σε αυτό. σε περίπτωση διαφωνίας με αυτές τις συνθήκες, ο Χρήστης πρέπει να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου.

1. Προσωπικές πληροφορίες χρηστών που επεξεργάζονται από τον ιστότοπο

1.1. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, οι «Προσωπικές Πληροφορίες Χρήστη» σημαίνουν:

1.1.1. Προσωπικές πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης σχετικά με τον εαυτό του στη διαδικασία χρήσης των Υπηρεσιών Online, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη.

1.1.2. Δεδομένα που μεταδίδονται αυτόματα στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες κατά τη χρήση τους χρησιμοποιώντας το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή του Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, των δεδομένων cookie, των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του Χρήστη (ή άλλου προγράμματος που επιτρέπει την πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο Χρήστης, την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, τις διευθύνσεις των σελίδων που ζητήθηκαν και άλλες παρόμοιες πληροφορίες.

1.1.3. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που ορίζονται στην ενότητα 1.1.2. Αναφέρονται χωριστά ως Τεχνικές Πληροφορίες.

1.2. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που επεξεργάζονται κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Διαδικτύου μέσω της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των πληροφοριών από τρίτους στους ιστότοπους των οποίων ο Χρήστης μπορεί να ακολουθήσει τους συνδέσμους που είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μπλοκ διαφημίσεων τρίτου μέρους.

2. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών των Χρηστών

2.1. Ο ιστότοπος επεξεργάζεται μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών Διαδικτύου ή την εκτέλεση συμβάσεων και συμβάσεων με τον Χρήστη.

2.2. Οι προσωπικές πληροφορίες της Ιστοσελίδας επεξεργάζονται από την Ιστοσελίδα για τους ακόλουθους σκοπούς:

2.2.1. Παροχή του χρήστη σε εξατομικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εκτέλεση συμβάσεων και συμβάσεων.

3. Όροι επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών των χρηστών και μεταβίβασή τους σε τρίτους

3.1. Ο ιστότοπος δεν καταγράφει, συστηματοποιεί, συσσωρεύει, αποθηκεύει, βελτιώνει (ενημερώνει, αλλάζει), εξαγάγετε και άλλες παρόμοιες ενέργειες με τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών που σχετίζονται με την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, με εξαίρεση τις Τεχνικές Πληροφορίες. Οι προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών χρησιμοποιούνται από την Ιστοσελίδα αποκλειστικά για άμεση χρήση υπολογιστών, όταν απαιτείται για τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας, απευθείας κατά τη στιγμή που ο Χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτήν την Ηλεκτρονική Υπηρεσία, χωρίς να έχει εισαχθεί σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων.

3.2. Οι τεχνικές πληροφορίες αποθηκεύονται και διαγράφονται αυτόματα μέσω του λογισμικού της Ιστοσελίδας αποκλειστικά για τον έλεγχο της λειτουργικότητας της υποδομής πληροφοριών του Δικτυακού Τόπου. Οι όροι και οι συνθήκες αποθήκευσης τέτοιων πληροφοριών καθορίζονται από την ιστοσελίδα.

3.3. Όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες του Χρήστη, διατηρείται η εμπιστευτικότητα του, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο Χρήστης παρέχει εθελοντικά πληροφορίες για τον εαυτό του για γενική πρόσβαση στον απεριόριστο κύκλο ανθρώπων.

3.4. Ο ιστότοπος έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.4.1. Ο χρήστης έχει συναινέσει σε τέτοιες ενέργειες ·

3.4.2. Η μεταφορά είναι απαραίτητη για τον Χρήστη να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία ή για την εκτέλεση συγκεκριμένης συμφωνίας ή συμφωνίας με τον Χρήστη.

3.4.3. Η μεταβίβαση προβλέπεται από τη ρωσική ή άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.

3.5. Ο Δικτυακός Τόπος έχει το δικαίωμα διασυνοριακής μεταφοράς των Προσωπικών Δεδομένων του Χρήστη, εφόσον ο Χρήστης έχει συναινέσει σε τέτοιες ενέργειες (η αποδοχή από μέρους του χρήστη αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και η συνεχής χρήση του Site σημαίνει αυτή τη συναίνεση). Πρόκειται για την εφαρμογή αλγοριθμικών υπολογισμών που απαιτούνται για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Διαδικτύου χρησιμοποιώντας τις Προσωπικές Πληροφορίες Χρηστών που χρησιμοποιούν τα τεχνικά μέσα της Ιστοσελίδας που βρίσκονται φυσικά εκτός της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Παράλληλα, δεν γίνεται καταγραφή, συστηματικοποίηση, συσσώρευση, αποθήκευση, βελτίωση (ενημέρωση, τροποποίηση), εξαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τις βάσεις δεδομένων εκτός της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

3.6. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ο ιστότοπος καθοδηγείται από τον ομοσπονδιακό νόμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας «σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα».

4. Μέτρα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του χρήστη

4.1. Ο ιστότοπος λαμβάνει τα απαραίτητα και επαρκή οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών του χρήστη από παράνομη ή τυχαία πρόσβαση, καταστροφή, αλλοίωση, αποκλεισμό, αντιγραφή, διανομή και άλλες παράνομες ενέργειες τρίτων με αυτήν.

5. Αλλαγή πολιτικής απορρήτου. Εφαρμοστέο δίκαιο

5.1. Ο ιστότοπος έχει το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η νέα έκδοση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νέα έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου. Η τρέχουσα έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη στη σελίδα www.onlinegadanie.ru/politika-konfedencialnosti.

5.2. Σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου και στη σχέση μεταξύ του Χρήστη και του Δικτυακού Τόπου που προκύπτει από τη χρήση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει ο νόμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

6. Ανατροφοδότηση

6.1. Σε όλες τις ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, ο Χρήστης μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@ilidailinet.ru